Indvejning og klassificering af svin


Indvejning og klassificering af svin gennemføres med det formål at bestemme slagtekroppens vægt og kødprocent på en veldefineret måde. Begge parametre har stor betydning for den afregning som producenten opnår på basis af de svin, som producenten sender til slagtning.

Der er en række forhold, som har betydning for, at slagtevægten og kødprocenten bestemmes korrekt. Disse forhold, som svineslagterierne er bekendt med, indgår i det løbende tilsyn, som Klassificeringskontrollen gennemfører ved uanmeldte tilsynsbesøg på svineslagterierne.

De vigtigste forhold er:

1. Præsentation

Ved vejningen skal slagtekroppen præsenteres på en veldefineret måde. Med dette menes, at der ikke må været fjernet dele af slagtekroppen udover det tilladte. Forinden indvejning af slagtede svin må følgende foretages på svinene:

Sværsidebehandling, fjernelse af børster, fjernelse af klove, udtagning af indvolde og kønsorganer, opbrystning, udtagning af hjerte, lunger, lever, luftrør, tunge og mellemgulv, mør­bradløsning, forskæring, midt­deling, hovedløsning, fjernelse af savsmuld, udtagning af flommer (incl. mørbradfedt), nyrer, "hjertefedt", hypofyse, hjerne og rygmarv samt afklipning af patter og trikinprøve. Hertil kommer eventuelle udrensninger, som Veterinærkontrollen har krævet gennemført.

Enkelte slagterier har dispensation til at fjerne yderligere dele eller til at efterlade visse af ovenstående organer før vægt. I disse tilfælde foretages en vægtkorrektion, således af afregningsvægten udtrykker den regel-fastlagte præsentation.

2. Vejning

I forbindelse med vejningen skal der tages hensyn til følgende:

Vejetidspunkt
Da der sker et vægttab i form af fordampning i forbindelse med en slagtekrop, er det fastsat, at vejningen skal gennemføres senest 45 minutter efter stikning (dvs. efter påbegyndelse af slagtningen). Kan denne tidsfrist ikke overholdes, fastlægger Klassificeringskontrollen et vægttillæg, der skal anvendes som kompensation under disse forhold.

Korrekt tara
Under vejningen af en slagtekrop hænger kroppen på et hængejern, som derfor vejes med. Via vægtens tara korrigeres for vægten af hængejernet. Tara skal være korrekt i forhold til de hængejern, der anvendes.

Korrekt vejning
En korrekt vejning forudsætter, at vægten vejer korrekt. Der gennemføres kontrol af, at vægten vejer korrekt med lodder.

3. Klassificering (måling af kødprocent)

I forbindelse med måling af kødprocent skal der tages hensyn til følgende:

Opstartskontrol
For alle de 6 typer af udstyr, som må anvendes til klassificering af svin i Danmark, gælder, at der hver eneste arbejdsdag skal foretages forskellige test af udstyret, før det tages i brug, med henblik på at sikre, at udstyret fungerer korrekt.

Kontrol af korrekt måling
For de typer af udstyr, der indebærer, at en eller flere sonder indstikkes i slagtekroppen, foretages stikprøvevis kontrol af, at indstikket er foretaget det korrekte sted på kroppen, og at indstiksvinklen har været korrekt.

Overvågning af kødprocentniveau
Der foretages løbende overvågning af det enkelte slagteris kødprocentniveau. Overvågningen tager udgangspunkt i, at det normalt kan forventes, at kødprocentniveauet for det enkelte slagteri – og i særdeleshed for de større slagterier – vil ligge på et relativt konstant niveau opgjort pr. uge.