Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får

Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får er nedsat af Landbrugsstyrelsen, og udvalget har det overordnede ansvar for at føre tilsyn med Bekendtgørelse om vejning, klassificering og indberetning af markedspriser for slagtekroppe af svin, kvæg og får og de EU-regler, der ligger til grund for Bekendtgørelsen.

Udvalget består af indtil 13 medlemmer. Formanden udpeges af Landbrugsstyrelsen. Medlemmerne udpeges for en periode på 3 år ad gangen. Op til 6 medlemmer, der repræsenterer klassificering af svin, indstilles af Landbrug & Fødevarer, Danske Svineslagterier og Danske Slagtermestre efter en nærmere fastsat fordelingsnøgle. Heraf skal et medlem repræsentere primærproduktionen af svin under Landbrug & Fødevarer. Op til 6 medlemmer, der repræsenterer klassificering af kvæg og får indstilles af Landbrug & Fødevarer og Danske Slagtermestre efter en nærmere fastsat fordelingsnøgle. Heraf skal et medlem repræsentere Dansk Kvæg.

Udvalgets opgaver består primært i:

  • Udarbejde kontrolinstrukser og vejledninger for vejning, klassificering og afregning af svin, kvæg og får samt for indberetning af markedspriser for disse i det omfang, dette anses for nødvendigt.
  • Fastsætte krav til nøjagtighed og kalibrering af automatiske klassificeringsudstyr samt indstilling om disses godkendelse i Landbrugsstyrelsen.
  • Behandle tvister og uregelmæssigheder samt indstille overtrædelser til afgørelse i Landbrugsstyrelsen.
  • Årligt at udarbejde en rapport om omfanget af den udførte kontrol og de foranstaltninger, der er iværksat som følge af kontrollen.
  • Offentliggøre relevante statistiske informationer om klassificering af svin, kvæg og får.
  • Udarbejde budgetter og regnskaber for de udgifter der er forbundet med udvalgets og inspektørernes arbejde.
  • Ansætte en chefinspektør efter godkendelse af Landbrugsstyrelsen.
  • Ansætte det nødvendige antal inspektører efter indstilling fra chefinspektøren.