Klassificeringskontrollen

Klassificeringskontrollen er en kontrolenhed på i alt 4 personer, som fører tilsyn med 

  • Bekendtgørelse om vejning, klassificering og indberetning af markedspriser for slagtekroppe af svin, kvæg og får herunder de EU-regler (fortrinsvis Kommissionens forordning nr. 1182/2017 og 1184/2017), som ligger til grund for bekendtgørelsen.
  • Brancheordning for kvalitetsegenskaber m.v. med relation til afregning af svin og søer.

Klassificeringskontrollens personale er ansat af  "Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får".

De udgifter, der er forbundet med Klassificeringskontrollens arbejde, finansieres af Svineafgifts- og Kvægafgiftsfonden.

Klassificeringskontrollen foretager løbende uanmeldte tilsyn på slagterierne:

I forbindelse med et normalt tilsynsbesøg vil Klassificeringskontrollens inspektører foretage en række kontroller, hvor de vigtigste er:

  • For alle dyrearter kontrolleres, at der ikke er fjernet andre dele fra slagtekroppen på vejetidspunktet, end dem som reglerne tillader. Dvs. at slagtekroppen på vejetidspunktet har den præsentation, som reglerne foreskriver.
  • Det kontrolleres, at vejningen foretages korrekt, og at tara (typisk som korrektion for vægt af krog/hængejern) er korrekt. Ved kontrollen anvendes lodder og/eller eftervejninger af tidligere slagtede slagtekroppe.
  • På alle svineslagterier og på de kreaturslagterier, som anvender et maskinelt klassificeringsudstyr, kontrolleres, at udstyret, der anvendes til måling af kødprocent (svin) eller form, fedme og farve (kreaturer), fungerer korrekt, og at udstyret er anvendt korrekt. På kreaturslagterier (og evt. på lamme/fåreslagterier) foretages en efterkontrol af typisk 40 dyr, som slagteriet har klassificeret enten maskinelt eller manuelt, mht. at slagteriets klassificering af form, fedme og farve ligger indenfor nærmere fastsatte tolerancer i forhold til inspektørens klassificering.
  • For alle dyrearter kontrolleres stikprøvevis, at de data, der er registreret for de enkelte dyr, svarer overens med de data, som slagteriet har udsendt til slagteriets leverandører i forbindelse med afregning.