Indvejning og klassificering af kreaturer

Indvejning og klassificering af kreaturer gennemføres med det formål at bestemme slagtekroppens vægt, kategori, form, fedme og farve på en veldefineret måde. Alle fem parametre har betydning for den afregning, som producenten opnår på basis af de kreaturer, som producenten sender til slagtning.

Der er en række forhold, som har betydning for, at slagtevægten, form, fedme og farve bestemmes korrekt. Disse forhold, som kreaturslagterierne er bekendt med, indgår i det løbende tilsyn, som Klassificeringskontrollen gennemfører ved uanmeldte tilsynsbesøg på kreaturslagterierne.

De vigtigste forhold er:

1. Præsentation

Ved vejningen skal slagtekroppen præsenteres på en veldefineret måde. Med dette menes, at der ikke må været fjernet dele af slagtekroppen udover det tilladte. Slagtekroppen skal som udgangspunkt præsenteres uden hoved, underben, hale, kønsorganer (og dermed forbundne muskler), yver, yverfedt, nyrer, nyretalg, bækkentalg og uden de organer, der sidder placeret i bryst- og bughulen. Hertil kommer eventuelle udrensninger, som Veterinærkontrollen har krævet gennemført. Slagterierne kan efter aftale med Klassificeringskontrollen få tilladelse til at fjerne yderligere dele eller til at efterlade visse af ovenstående organer før vægt. I disse tilfælde foretages den vægtkorrektion, som er fastsat i EU-reglerne, således af afregningsvægten udtrykker den regel-fastlagte præsentation.

2. Vejning

I forbindelse med vejningen skal der tages hensyn til følgende:

Vejetidspunkt
Da der sker et vægttab i form af fordampning i forbindelse med en slagtekrop, er det fastsat, at vejningen skal gennemføres senest 60 minutter efter stikning (dvs. efter påbegyndelse af slagtningen). Kan denne tidsfrist ikke overholdes, fastlægger Klassificeringskontrollen et vægttillæg, der skal anvendes som kompensation under disse forhold.

Korrekt tara
Under vejningen af en slagtekrop hænger kroppen på to kroge, som derfor vejes med. Via vægtens tara korrigeres for vægten af krogene.Tara skal være korrekt i forhold til de kroge, der anvendes.

Korrekt vejning
En korrekt vejning forudsætter, at vægten vejer korrekt. Der gennemføres kontrol af, at vægten vejer korrekt med lodder eller ved at veje den samme slagtekrop på to forskellige vægte.

3. Kategorier

Kreaturer inddeles i følgende kategorier:

  • Tyrekalv: Handyr op til 12 måneder
  • Ungtyr: Handyr mellem 12 – 24 måneder.
  • Tyr: Handyr over 2 år.
  • Stud: Kastreret handyr
  • Kviekalv: Hundyr op til 12 måneder.
  • Kvier: Kvier (hundyr) over 12 måneder, hvor kvie defineres som et hundyr, hvor der ikke har været mælkesekretion i yveret.
  • Ung ko: Ko (hundyr) under 42 måneder
  • Ko: Ko (hundyr) på 42 måneder eller derover.

4. Klassificering af form, fedme og farve

I forbindelse med klassificering af form, fedme og farve skal der tages hensyn til følgende:

Maskinel klassificering
Til klassificering af kreaturer må kun anvendes udstyr, der har gennemgået en EU-test med et tilfredsstillende resultat. To udstyr er godkendt til klassificering af kreaturer i Danmark hhv. Kreatur-Klassificerings-Center version 2 (KKC2) og BCC-3™ (Beef Classification Center). Inden maskinel klassificering påbegyndes, skal der dagligt foretages forskellige test af udstyret med henblik på at sikre, at udstyret fungerer korrekt.

Manuel klassificering
Klassificering af form, fedme og farve må kun foretages af klassificører, der er godkendt af Klassificeringskontrollen. Forinden en godkendelse kan opnås, skal klassificøren have deltaget i et kursus og efterfølgende i praksis have vist, at han/hun kan gennemføre klassificering på et tilfredsstillende niveau.