Får og lam

Slagterier, der er autoriseret af Fødevarestyrelsen til at slagte lam/får, og som har ansøgt om og er blevet godkendt af Klassificeringsudvalget, kan deltage i klassificeringsordningen.

Lamme- og fåreslagterier, der deltager i klassificeringsordningen, skal foretage vejning og klassificering (bedømmelse af form (muskelfylde), fedme og farve) på en entydig måde på de får/lam, de slagter. Klassificering af farve er frivilligt.

Det forhold, at kravene i særlig grad vedrører fastlæggelsen af vægt og form, fedme og eventuel farve skyldes, at disse parametre er væsentlige som grundlag for afregningen til lamme/fåre-producenterne. Det enkelte slagteri kan dog selv bestemme hvilken afregning, der skal ske på basis af disse parametre. Slagteriet kan også beslutte, at andre kvalitetsegenskaber end vægt, form, fedme og farve skal indgå i afregningen.

Form (muskelfylden), fedme og farve bestemmes på slagterierne ved, at en godkendt klassificør vurderer slagtekroppen. Formklassificeringen foretages efter EU’s handelsklasseskema (EUROP-systemet). I dette system er referencen en EU-billedserie, der i 5 klasser angiver kropsbygningen /muskelfylden, hvor E er udmærket, U meget god, R god, O tilfredsstillende og P ringe kropsbygning.

E - Udmærket
Alle profiler konvekse til yderst konvekse; ekstraordinær muskelfylde

U - Meget god
Profilerne i hovedtrækkene konvekse; kraftig muskelfylde

R - God
Profilerne i hovedtrækkene lige; god muskelfylde

O - Tilfredsstillende
Profilerne lige til konkave; jævn muskelfylde

P - Ringe
Profilerne konkave  til meget konkave; dårlig muskelfylde

Hver hovedklasse er opdelt i 3 underklasser, hvilket betyder en samlet skala på 15 klasser (E+, E=, E-, U+, U=, U-, R+, R=, R-, O+, O=, O-, P+, P=, P-).

Fedmeklassificeringen foretages ligeledes efter EU’s handelsklasseskema. Også her er referencen en EU-billedserie i 5 klasser, der angiver graden af tykkelsen af slagtekroppens talgdække, hvor 1 er meget ringe, 2 ringe, 3 normal, 4 omfattende og 5 meget omfattende talgdække.

1 - Meget ringe
Intet eller ganske tyndt fedtlag

2 - Ringe
Tyndt fedtlag, muskler synlige næsten overalt

3 - Normal
Muskler næsten overalt
dækket med fedt, dog med undtagelse af kølle og bov; mindre fedtdepoter i brysthulen

4 - Stærk
Muskler dækket med fedt, dog delvis synlige på kølle og bov; ret udprægede fedtdepoter i brysthulen

5 - Meget stærk
Slagtekroppen dækket
med tykt fedtlag; store fedtdepoter i brysthulen

Farven vurderes ud fra en dansk skala i 5 klasser, hvor 1 er ekstra lys, 2 ret lys, 3 normal, 4 lidt mørk/gullig og 5 mørk/gul farve.

Pr. 1. januar 2018 er ingen lamme/fåre-slagterier omfattet af reglerne for vejning og klassificering af får/lam.

Der er krav om i medfør af Bekendtgørelse nr. 643 af 30. maj 2018 om vejning, klassificering og indberetning af markedspriser for slagtekroppe af svin, kvæg og får, at slagterier, der slagter mere end 80 lam og får per uge i årsgennemsnit, skal indberette afregningspriser til producenter til brug for prisrapportering til EU.