Regler for indvejning, klassificering og afregning af søer/orner/svin på soslagterier

Ved indvejning og klassificering af søer/orner og svin på soslagterier (herunder på en so-slagtelinie) - med undtagelse af kasserede søer/orner/svin, samt søer/orner/svin slagtet i sanitetsslagtehus - skal nedenstående regler overholdes.

Generelle bestemmelser

1. Ved betegnelsen "søer" forstås svin, uanset vægt, der bedømmes som søer, dvs. svin med sopræg.

2. Ved betegnelsen "svin" i disse regler forstås svin, der slagtes på et soslagteri eller på en so-slagtelinie på et svineslagteri (herefter samlet benævnt som so- slagteri), og som ikke betegnes som orner, og som af leverandøren er tilmeldt som en so.

3. Ved betegnelsen ”orner” forstås et ukastereret svin af hankøn med en slagtevægt på 110 kg eller derover.

4. Alle slagtede søer/orner/svin skal indvejes og klassificeres inden indføring i kølerum.

5. Indvejning og klassificering af søer/orner/svin på soslagterierne skal foretages af operatører, der efter indstilling fra slagterierne er godkendt dertil af Klassificeringskontrollen.

6. Slagterierne er ansvarlige for, at der til enhver tid er det for indvejningens og klassificeringens udførelse nødvendige godkendte personale.

7. Indvejning, klassificering og afregning består for hver so/orne/svin af:

a) – identifikation

b) – udskæring af organer m.v. før indvejning

c) – indvejning

d) – vurdering af om en so tilhører afregningsklassen ”skinnede søer”

e) – registrering af klassificeringsdata

f) – afregning

       Identifikation

        8.   Ved den anvendte identifikation skal soen/ornen/svinet kunne henføres til leverandøren.

       Udskæring af organer m.v. før indvejning

9.    Forinden indvejning af slagtede søer/orner/svin skal følgende foretages:

Sværsidebehandling, udtagning af indvolde, opbrystning, fjernelse af fortæer og bagtæer, mørbradløsning, fjernelse af savsmuld, udtagning af flommer (incl. mørbradfedt), "hjertefedt", hypofyser, hjerner og rygmarv samt afskæring af del/yver og trikinprøve. Halsen må indvendig renses for blod og overfladekirtler.

På svin må endvidere fjernes bugflæsk.

På orner skal endvidere fjernes kønsorganer.

10. Tungen udskæres således, at der ikke medfølger spæk og halsmuskulatur. Fedtenden udskæres således, at der ikke medfølger skinkemuskulatur. Del på søer og bugflæsk på svin udskæres således, at der ikke medfølger bugmuskulatur. Fortæer afskæres/klippes i leddet nærmest slagtekroppen. Bagtæer afskæres/klippes i haseleddet.

11. Klassificeringskontrollen kan tillade, at der anvendes en anden form for udskæring af organer m.v. end den i pkt. 9 anførte. I disse tilfælde skal indvejningsvægten korrigeres, således at afregningsvægten svarer til den vægt, soen/ornen ville have haft, såfremt den i stk. 9 anførte udskæring af organer m.v. var fulgt.

        Indvejning

12. Indvejning af søer/orner/svin skal som udgangspunkt foretages senest 45 min. efter stikning. Såfremt denne gennemløbstid ikke kan overholdes, vil Klassificeringskontrollen fastlægges et vægttillæg, der modsvarer det antal minutter som gennemløbstiden overskrider de 45 minutter. Soslagterier, der har en gennemløbstid under 36 minutter, kan ansøge Klassificeringskontrollen om et vægtfradrag i henhold til ”Regler for vægtkorrektionssystem ved gennemløbstider under 45. minutter”.

13. Slagterier, der har efterkontrol før indvejningsvægt, skal sørge for, at søer/orner til efterkontrol opholder sig kortest mulig tid på efterkontrolstangen.

        Vejning

        14. Indvejning af søer/orner/svin skal foretages på elektroniske vægtsystemer.

Vægten skal overholde gældende regler fastsat af Sikkerhedsstyrelsen. Klassificeringskontrollen skal godkende de ydre forhold,  herunder hvordan en ubemandet indvejning skal fungere.

        15.  Vægtens visning skal have en deling på max 100 g, og vejeresultatet er lig med vægtens visning.

 Betjening af vægten (operatørdialogen) skal være hensigtsmæssig, således at fejlindtastninger undgås.

16.  Vægten herunder tara må ikke ændres uden Klassificeringskontrollens skriftlige tilladelse. Foreligger Klassificeringskontrollens skriftlige tilladelse, skal den pågældende ændring udføres af et vægtfirma eller af slagterivirksomheden selv, såfremt denne råder over personale med den nødvendige ekspertise.

17.  I tilfælde af fejl ved vægten skal vægten omgående reverificeres af et akkrediteret vægtfirma. Slagterivirksomheden skal omgående underrette Klassificeringskontrollen om, at der er konstateret fejl i vægten.

18.  Alle eftersyn, reparationer eller lignende, der foretages på vægten, skal af vægtfirmaet eller af slagterivirksomheden med navn og dato angives i en vægteftersynsbog, der skal opbevares i tilslutning til vægten.

19.  Hver gang vægtens plombering har været brudt, skal vægten reverificeres af et akkrediteret vægtfirma.. Slagterivirksomheden skal underrette et af disse om behovet for verifikation umiddelbart efter vægten er efterset, repareret eller lignende. Vægten må dog anvendes, selv om den ikke er verificeret.

20.  Vejere, der indvejer slagtede søer/orner/overvægtige svin, skal jf. pkt. 5 være godkendt dertil af Klassificeringskontrollen.

21.  Klassificeringskontrollen kan tilbagekalde en vejers godkendelse, såfremt denne ikke udfører sit arbejde på tilfredsstillende vis.

22.  Såfremt slagterivirksomheden trods vejerens anmodning derom undlader at foretage foranstaltninger, der er nødvendige for at reglerne kan overholdes, er vejeren forpligtiget til at underrette Klassificeringskontrollen om forholdet.

Afprøvning af vægte

23.  En godkendt vejer skal forinden indvejningen påbegyndes udføre en afprøvning af vægten. Afprøvningen udføres med den af Klassificeringskontrollen godkendte balancekrog samt med lodder i det anvendte vejeområde.

Den maximalt tilladte afvigelse er ± 2 x vægtens deling.

Klassificeringskontrollen kan stille krav om vægteftersyn, såfremt der konstateres konstante afvigelser ved vægtafprøvningerne i området  fra og med 1 x vægtens deling.

24.  Der gennemføres tillige vægtafprøvning

a. ved 2-holdsdrift før opstart af andet hold, såfremt pausen mellem 1. og 2. hold overstiger 2 timer.

b. ved mistanke om, at vægten ikke fungerer tilfredsstillende.

25.  De til afprøvning af vægten anvendte lodder skal verificeres senest hvert 3. år.

26.  Den i pkt. 23 nævnte balancekrog skal veje, hvad der svarer til den anvendte tara plus 10 eller 20 kg. Balancekrogen kontrolvejes en gang om året. Vægten sammenholdes med den påstemplede vægt. Ved en eventuel divergens eller under alle omstændigheder senest hvert 3. år sendes balancekrogen til verifikation.

27. Vejeren skal overvære Klassificeringskontrollens afprøvning af vægten og eftervejning af slagtede søer/svin. Såfremt denne ikke kan godkende resultatet af afprøvningen eller en eller flere af de ved eftervejningen konstaterede vægte, skal vedkommende straks gøre indsigelse herimod. Der kan ikke tages hensyn til senere fremsatte indsigelser.

Kasserede/afskårne dele

28.  Hvis det af veterinærmæssige grunde er nødvendigt inden indvejningen at afskære og kassere større eller mindre dele af kroppen udover de i pkt. 9 nævnte, skal leverandøren have dette oplyst i forbindelse med afregningen (f.eks. i form af en kode). Såfremt udrensningen først foretages efter indvejningen, må der foretages en opvejning af det udrensede og efterfølgende en administrativ korrektion af indvejningsvægten med det antal kg, der er opvejet.

29.  I tilfælde af at en godkendt operatør (jf. pkt. 5) konstaterer farvede hårsække på en so/orne må der foretages en afhudning af de berørte dele på slagtekroppen før vægt. Såfremt afhudningen foretages efter vægt, må der foretages en opvejning af det afhudede antal kg og efterfølgende en administrativ korrektion af indvejningsvægten med det antal kg, der er opvejet. Leverandøren skal i forbindelse med afregningen oplyses om, at soen/ornen har haft farvede hårsække.

30.  Hvis der fraskæres dele af kroppen inden indvejningen, som følge af maskinbeskadigelser, slag- og bidsår, olie- eller gødningsforurening, frisk knoglebrud eller af andre grunde, der ikke direkte kan henføres til forhold, som leverandøren er skyld i, skal det afskårne opvejes og tillægges til indvejningsvægten.

31. De i pkt. 30 (og pkt. 29) omtalte dele skal vejes på en vægt, der er godkendt af Klassificeringskontrollen.

Hængejern

32. Hængejern, som anvendes ved indvejningen af søer/overvægtige svin, skal opfylde følgende  krav:

Gennemsnitsvægten af de anvendte hængejern skal svare til den tara, der anvendes ved indvejningen.

Vægten af det enkelte hængejern må ikke afvige mere end ±50 g fra gennemsnitsvægten af alle de anvendte hængejern.

33.  Vægten af nye hængejern må ikke afvige mere end ±25 g fra tara. Nye eller renoverede hængejern må først tages i brug efter en kontrolvejning foretaget af Klassificeringskontrollen eller et af Klassificeringskontrollen dertil godkendt firma.

        Vurdering af om en so tilhører afregningsklassen ”skinnede søer”

34.  En godkendt operatør (jf. pkt. 5) skal foretage en visuel bedømmelse af, om en so er skinnet. En so skal betegnes som skinnet, såfremt denne ikke har noget spæklag mellem sølvhinden og sværen ud for mellemrummet mellem 4. og 9. bagerste lændehvirvel. So-slagteriet kan ansøge Klassificeringskontrollen om tilladelse til ikke at foretage klassificering af skinnede søer.

        Registrering af indvejnings- og klassificeringsdata

35.  I forbindelse med slagtningen skal der løbende foretages en registrering af minimum følgende for den enkelte so/orne/svin:

  • Leverandørnummer
  • Slagteløbenummer
  • Indvejningsvægt
  • Evt. vægttillæg
  • Evt. bemærkningskode/sygdomskode
  • Køn
  • Evt. oplysning om soen har været skinnet (f.eks. som en talkode)

        Afregning

        36.  Resultatet af den foretagne indvejning og klassificering af de varme slagtekroppe skal oplyses ved afregning til svineproducenterne.