Regler for registrering og afregning af svin fra slagtesvinebesætninger i salmonella-niveau 2 og 3

Baggrund

1. I medfør af Fødevareministeriets Bekendtgørelse nr. 1071 af 1. juni 2021 (herefter benævnt Salmonella-bekendtgørelsen) er fastsat, at svin fra slagtesvinebesætninger løbende skal undersøges for forekomst af antistoffer mod salmonella. På basis af undersøgelserne skal  slagtesvinebesætningerne placeres i niveau fra 1 til 3, hvor niveau 3 er det mest belastede niveau.

2. Med henblik på at sikre:

  • At slagtesvinebesætninger i niveau 2 og 3 får et incitament til at iværksætte tiltag for at bringe besætningen tilbage i niveau 1.

  • At slagterierne gennemfører prøveudtagningen og behandlingen af kødsaftprøver, således at kategoriseringen af slagtesvinebesætninger løbende sker på et tilfredsstillende grundlag 

er opstillet nedenstående regler for registrering og afregning af svin fra slagtesvinebesætninger i niveau 2 og 3.

Definitioner

3. Kødsaftprøver: Er defineret som anført i Salmonella-bekendtgørelsen.

4. Utilstrækkelig kødsaftprøve: En kødsaftprøve der ikke indeholder tilstrækkelig med saft til, at der kan gennemføres en måling af antistoffer.

5. Mistet kødsaftprøve: En prøve, som er påtænkt at skulle udtages og analyseres, men som pga. utilsigtede forhold ikke resulterer i et analyseresultat.

6. Salmonellaniveau 1, 2 og 3 er defineret som anført i Salmonella-bekendtgørelsen.

Regler

7. Slagterierne skal sikre, at der er en entydig sporbarhed mellem den kødsaftprøve, der udtages fra et svin, og den leverandør, der har leveret det pågældende svin. I tilfælde af, at der opstår tvivl om sporbarheden, skal prøven annulleres.

8. Slagterierne skal sikre, når der udtages en kødsaftprøve, at prøven udtages fra den korrekte muskel, er mest muligt fri for fedt og blodkoagel, er tilstrækkelig stor og behandles på rette vis til, at der foreligger tilstrækkelig med kødsaft til, at der kan gennemføres en analyse af indholdet af antistoffer mod Salmonella, hvorved en utilstrækkelig prøve så vidt mulig undgås.

9. Slagterierne skal sikre, at påtænkte udtagninger af kødsaftprøver gennemføres, og at prøverne indsendes til undersøgelse for salmonellaantistoffer, således at mistede kødsaftprøver så vidt muligt undgås.

10. Leverancer af svin fra en slagtesvinebesætning, der er kategoriseret som en Salmonella niveau 2 besætning skal afregnes med et fradrag på 2 %. For Salmonella niveau 3 besætninger er fradraget 4 %. Jf. tabellen nedenfor er der en reaktionstid på 1 måned for besætninger, der udpeges til niveau 2 eller 3 direkte fra niveau 1. I reaktionstiden trækkes ikke salmonellafradrag. Reaktionstiden gives kun til besætninger, der har ligget i niveau 1 i de forudgående 12 måneder før udpegningen til niveau 2 eller 3.

 

Forudsætning

Niveauskift

1.måned

2.måned og derefter

Har været i niveau 1 de forudgående 12 måneder

Fra 1 til 2

Intet fradrag

Fradrag 2%

Fra 1 til 3

Intet fradrag

Fradrag 4%

-

Fra 2 til 3

Fradrag 4%

Fradrag 4%

 

Tilsyn

11. Klassificeringskontrollen fører tilsyn med, at reglerne overholdes.

12. Klassificeringskontrollen kan pålægge slagterierne at gennemføre foranstaltninger til at nedbringe frekvensen af annullerede, utilstrækkelige og mistede prøver såfremt

  1. frekvensen af annullerede prøver (jf. punkt 7) overstiger 2 % og/eller
  2. frekvensen af utilstrækkelige prøver (jf. punkt 8) overstiger 4 % og/eller
  3. frekvensen af mistede prøver (jf. punkt 9) overstiger 8 %

13. Klassificeringskontrollen kan i ekstraordinære situationer træffe beslutning om, at fradragene anført i pkt. 10 for en given leverance skal nedsættes eller bortfalde. Klassificeringskontrollen kan endvidere i ekstraordinære situationer træffe beslutning om, at tidligere opkrævet fradrag for nærmere angivne leverancer skal tilbagebetales af et slagteri til en slagtesvinebesætning.