Regler for registrering og afregning af svin med ulæselig leverandørmærkning

Baggrund

1. Svin med ulæselig leverandørmærkning udgør et problem med hensyn til bl.a.:

  • korrekt afregning
  • opfølgning på alvorlige svinesygdomme
  • gennemførelse af salmonellaundersøgelse
  • gennemførelse af reststofanalyse
  • omkostninger til alternativ identificering af slagtekroppen

2. Med henblik på

  • at sikre en god sporbarhed for svin,
  • at give en hurtig tilbagemelding til de leverandører, der har problemer med at mærke deres svin,
  • at gøre det muligt for slagterierne at få dækket de omkostninger, der er forbundet med at få svin med ulæselig leverandørmærkning identificeret på anden vis,

er der opstillet nedenstående regler for registrering og afregning af svin med ulæselig leverandørmærkning.

Definitioner og regler

3. Svin: Ved betegnelse svin forstås i dette regelsæt alle typer af svin herunder søer, orner og svin med en vægt over 109,9 kg.

4. Ulæselig leverandørmærkning: Et leverandørnummer betegnes som ulæseligt, når 3 eller flere cifre i leverandørnummeret ikke kan læses.

5. Vurderingen af, om et svin har et ulæseligt leverandørnummer og registreringen af resultatet af vurderingen, skal foretages af en godkendt vejer eller af en anden operatør, der af Klassificeringskontrollen er godkendt hertil.

6. Det registreringssystem, det enkelte slagteri anvender ved registreringen af svin med ulæselig leverandørmærkning skal, forinden det tages i brug, godkendes af Klassificeringskontrollen.

7. Svin med ulæselig leverandørmærkning skal afregnes med et fradrag på 20 kr. per svin.

8. Leverandøren af et svin med ulæselig leverandørmærkning skal i forbindelse med afregningen oplyses om, at det pågældende svin har været ulæseligt mærket samt det i pkt. 6 nævnte fradrag.

9. Slagterier, der slagter svin fra slagteriets leverandører batchvis med klar sporbarhed mellem leverandør og den slagtede batch af svin, kan ansøge Klassificeringskontrollen om tilladelse til at undlade at foretage registrering af ulæselig leverandørmærkning.

Tilsyn

10. Klassificeringskontrollen fører tilsyn med, at reglerne overholdes, herunder

  • at vurderingen af, at et svin har et ulæseligt leverandørnummer er korrekt
  • at svin med ulæselig leverandørmærkning afregnes korrekt.