Regler for registrering, afregning og afdisponering af slagtede hangrise, små orner, halvorner, urorner og tvekønnet svin samt orner brugt til avlsbrug

Baggrund

1. Hangrise, små orner, halvorner, urorner og tvekønnet samt orner brugt til avlsbrug kan i visse tilfælde udvise udtalt kønslugt/abnorm lugt, hvilket betyder, at svinet i henhold til EU forordning nr. 627/2019 skal erklæres uegnet til konsum . Dette indebærer en væsentlig værdiforringelse af svinet.

2. Det er embedsdyrlægen på slagterierne, der afgør om svin nævnt i pkt.1 udviser udtalt kønslugt/abnorm lugt.

3. Hangrise, små orner, halvorner, urorner og tvekønnet samt orner brugt til avlsbrug kan i visse tilfælde udvise kønslugt, hvilket betyder, at svinet kun kan afdisponeres til relevante forarbejdede produkter, hvilket indebærer en værdiforringelse.

4. Det er muligt med analyseudstyr eller ved manuelle metoder at konstatere, om svin nævnt i pkt. 3 udviser kønslugt.

5. Det er hensigtsmæssigt, at svin nævnt i pkt. 3 så vidt muligt afdisponeres uden tab.

6. Med henblik på

 1. At sikre at der sker en passende afregning af hangrise, små orner, halvorner og tvekønnet svin samt orner brugt til avlsbrug,
 2. og at disse svin så vidt muligt afdisponeres mest optimalt, er opstillet nedenstående regler:

Definitioner

7. Hangris. Herved forstås et ukastreret svin af hankøn, der er leveret af en producent, hvor der mellem slagteri og producent er indgået en kontrakt om, at producenten leverer hangrise med en slagtevægt mellem 50 og 109,9 kg.

8. Små orner. Herved forstås et ukastreret svin af hankøn med en slagtevægt mellem 50 og 109,9 kg.

9. Halvorne. Herved forstås et ukastreret svin af hankøn, hvor den ene testikel er tilbageholdt i bughulen eller lyskekanalen og med en slagtevægt mellem 50 og 109,9 kg.

10. Urorne. Herved forstås et ukastreret svin af hankøn, hvor begge testikler er tilbageholdt i bughulen eller lyskekanalen og med en slagtevægt mellem 50 og 109,9 kg.

11. Tvekønnet svin. Herved forstås et svin, der er hermafrodit og med en slagtevægt mellem 50 og 109,9 kg.

12. Orner brugt til avlsbrug. Herved forstås et ukastreret svin af hankøn med en slagtevægt på 110 kg eller derover.

13. Svin med udtalt kønslugt/abnorm lugt. Herved forstås et svin, der af embedsdyrlægen er registreret med kødkontrolkode 120.

Regler for svin med udtalt kønslugt/abnorm lugt

14. Slagtekroppe af kød med udtalt kønslugt/abnorm lugt (herunder spiselige slagtebiprodukter) skal  erklæres uegnet til konsum jf. EU forordning nr. 627/2019.

15. Slagteriet skal anvende et system, der sikrer sporbarhed fra udpegning til udlæsning for kød med udtalt kønslugt/abnorm lugt.

16. Leverandøren af et svin med udtalt kønslugt/abnorm lugt skal i forbindelse med afregningen oplyses om, at det pågældende svin har haft udtalt kønslugt/abnorm lugt.

17. Svin med udtalt kønslugt skal afregnes til leverandøren i henhold til slagteriets afregningsregler for svin med udtalt kønslugt.

Regler for slagterier der slagter hangrise

18. I forbindelse med hangriseslagtning skal der foretages

 1. registrering af køn (hangris),
 2. udtagning af spækprøve,
 3. analysering og registrering af indholdet af skatol i spækprøven,
 4. stempling og sporbarhed,
 5. afregning,
 6. afdisponering af kød

Registrering af køn

19. En hangris skal på slagtelinjen registreres med en kode, som angiver, at der er tale om en hangris.

Udtagning af spækprøve

20. Udtagning af spækprøve foretages af en operatør, som på passende vis er instrueret i

 1. betjening af prøveudstyr
 2. nødprocedure.

Analyse og registrering af indhold af skatol i spækprøve

21. Til måling af indhold af skatol skal anvendes et hangrise-analyseudstyr, der er godkendt dertil af Klassificeringskontrollen

22. Målingen udføres/overvåges af en analyseoperatør, som opfylder følgende krav

 1. operatøren har en grunduddannelse som laborant, el­ler tilsvarende
 2. operatøren er instrueret i teorien bag analyserne
 3. operatøren har i en periode betjent hangriseanalyseudstyret under overvågning af en erfaren analyseoperatør
 4. operatøren har over for Analysekontrollen i praksis vist, at vedkommende på passende vis kan betjene og kontrollere hangriseanalyseudstyret.

23. Slagteriet skal løbende kontrollere, at det anvendte hangrise-analyseudstyr fungerer korrekt. Den kontrolprocedure, der skal anvendes, er beskrevet i SF-dokument af 19. oktober 1993 ”Analysekontrol - Kontrosystem vedr. HG-analyseudstyr".

24. Analysering af hangrisespækprøver må kun påbegyndes og videreføres, når alle de i pkt. 23 nævnte kontrolprocedurer er udført, og herunder at alle tolerancer i forbindelse med den enkelte procedure er overholdt.

Stempling og sporbarhed

25. Hangrise med indhold af skatol på 0,26 ppm og derover skal inden opskæring stemples med et særligt mærke (herefter benævnt a-mærke), som ikke må være placeret i forbindelse med sundhedsmærket.

26. Hangrise med ukendt indhold af skatol skal a-mærkes inden opskæring.

27. Slagteriet skal anvende et system, der sikrer sporbarhed fra udpegning til udlæsning for kød, som er a-mærket.

Afregning

28. Den foretagne registrering af hangrise samt resultatet af måling af indholdet af skatol skal anvendes i overensstemmelse med de afregningsregler, som slagteriet har opstillet for afregning af hangrise til svineproducen­terne.

Afdisponering af kød

29. A-mærket kød skal afdisponeres til en evt. aftager af kødet med oplysning om, at der er tale om kød med kønslugt.

30. A-mærket kød (herunder spiselige biprodukter) skal forarbejdes som relevante kødprodukter

31. Kød, som ikke er a-mærket, kan afdisponeres som ønsket.

Regler for slagterier der slagter små orner, halvorner, urorner og tvekønnet svin

32. I forbindelse med slagtning af små orner, halvorner, urorner og tvekønnet svin skal der foretages

 1. registrering af køn
 2. evt. aftale om analyse og registrering af skatol eller gennemførelse af organoleptisk undersøgelse
 3. stempling på basis af skatol-analyse eller organoleptisk undersøgelse samt sporbarhed
 4. afregning
 5. afdisponering af kød.

Registrering af køn

33. En mindre orne skal på slagtelinjen registreres med en kode, som angiver, at der er tale om en mindre orne. Slagterier kan efter aftale med Klassificeringskontrollen anvende samme kode som for hangrise.

34. En halvorne, urorne eller tvekønnet svin registreres med kødkontrolkode 49 eller med et andet kodenummer efter aftale med Klassificeringskontrollen.

Evt. aftale om analyse og registrering af skatol eller gennemførelse af organoleptisk undersøgelse

35. Et slagteri kan indgå aftale med et slagteri med hangrise-analyse udstyr om, at det på dette slagteri får analyseret indholdet af skatol i spækprøver fra små orner, halvorner, urorner og tvekønnet svin.

36. Udtagning af spækprøver skal i dette tilfælde opfylde kravene anført i pkt. 20.

37. Analyse af indholdet af skatol skal ske under opfyldelse af kravene anført i pkt. 21 til 24.

38. Et slagteri kan indgå aftale med et laboratorium om, at laboratoriet gennemfører skatolanalyse på spækprøver fra små orner, halvorner, urorner og tvekønnet svin.

39. Laboratoriet skal efter Klassificeringskontrollens nærmere anvisninger (herunder fastsatte frekvens) medvirke i den ringtest, som er omtalt i pkt. 3.3 i appendiks 1.

40. Et slagteri kan gennemføre en organoleptisk undersøgelse til at bestemme om en spækprøve udviser kønslugt. Den metode der anvendes, skal godkendes af Klassificeringskontrollen. På nuværende tidspunkt har Klassificeringskontrollen godkendt en metode, som nærmere er beskrevet i dokumentet "Beskrivelse af en godkendt metode til lugttest".

Stempling på basis af skatol-analyse eller organoleptisk undersøgelse samt sporbarhed

41. Kød fra små orner, halvorner, urorner og tvekønnet svin skal som udgangspunkt a-mærkes som anført i pkt. 25.

42. A-mærkning kan dog undlades, såfremt en skatol-analyse har vist, at skatolindholdet er 0,25 ppm eller derunder.

43. A-mærkning kan ligeledes undlades, såfremt der ved en organoleptisk undersøgelse af en prøve af slagtekroppen ikke er konstateret kønslig lugt.

44. Slagteriet skal anvende et system, der sikrer sporbarhed fra udpegning til udlæsning af kød, som er a-mærket.

Afregning

45. Små orner, halvorner, urorner og tvekønnet svin afregnes i henhold til det enkelte slagteris regler herom.

Afdisponering af kød

46. Afdisponering af kød skal ske som anført i pkt. 29 – 31 og dermed under hensyntagen til, hvorvidt slagtekroppene er a-mærket.

Regler for slagterier der slagter orner brugt til avlsbrug

47. Orner brugt til avlsbrug skal a-mærkes, som anført i pkt. 25.

48. Slagteriet skal anvende et system, der sikrer sporbarhed fra udpegning til udlæsning for kød, som er a-mærket.

49. Afdisponering af kød skal ske som anført i pkt. 29 – 30.

Tilsyn med reglerne

50. Klassificeringskontrollen fører tilsyn med, at reglerne over­holdes.

51. På vegne af og med reference til Klassificerings­kontrollen udfører en Analysekontrol kontrol­len med, at hangrise-analyseud­sty­rerne fungerer tilfredsstillende.

52. Analysekontrollen, som varetages af DMRI, Teknologisk Institut, udføres som beskrevet i appendiks 1. Omkostninger ved Analysekontrollen afholdes af de slagterier, som er underlagt tilsyn af Analysekontrollen.

53. Klassificeringskontrollen, herunder Analysekontrollen, kan i særlige tilfælde meddele dispensa­tion fra reglerne i dette regelsæt herunder, at hangrise-analyseudstyret må anvendes på trods af, at pkt. 23 ikke er opfyldt.

Appendiks 1

Kontrollen med hangrise-analyseudstyr

1.0 Formål.

1.1 Kontrollen med analyseudstyrene har til formål at sikre, at:

 1. Analyserne altid foregår indenfor de fastlagte grænser.
 2. Skatolniveauet for analyserne er korrekt og ens for alle analyseudstyr.

2.0 Organisation.

2.1 På vegne af og med reference til Klassificeringskontrollen udføres kontrollen med hangrise-analyseudstyrene af Analysekontrol­len.

2.2 Analysekontrollen varetages af DMRI af en kemiingeniør og en laborant eller af personer med tilsvarende uddannelser.

3.0 Fremgangsmåde

3.1 Kontrollen ved hangrise-analyseudstyret opdeles i en fjern­kontrol, der er en kontrol af anlæggenes daglige analyse­ni­veau, og i en ringtest.­

3.2 Fjernkontrol

3.2.1 Slagterierne udskriver hver dag en logside, som indeholder oplysninger om dagens analyser.

Oplysningerne omfatter resultatet af:

 1. Opstart, blindprøver, væskestandarder og spækstandarder
 2. Analyse af spækprøver med de blindprøver og væskestandarder, der analyseres mellem spækprøverne.
 3. Antal analyserede spækprøver.

Logsiden udskrives efter et program som kontrollerer, at reglerne i ”Analyse­kontrol” dateret 19. oktober 1993, er overholdt. Såfremt reglerne ikke er overholdt, udskrives tidspunkt for manglende reaktion.

3.2.2 Logsider for en uge ad gangen sendes til DMRI. Ankomstdato noteres. Logsiderne læses igennem sammen med de kommentarer og den dokumentation for reaktioner på fejl, der måtte være medsendt. For hver uge udarbejdes en kortfattet samlet oversigt over resultaterne. Her noteres, om der har været problemer, og hvad der i givet fald er aftalt med laboratoriet.

Logsiderne arkiveres i ringbind sammen med de medsendte kommentarer. Forrest i hvert ringbind er oversigterne over hver uges resultater.

Oplysningerne arkiveres i 5 år.

3.3 Ringtest

3.3.1 Med uregelmæssige mellemrum, dog hvad der svarer til en gang om måneden, ud­sendes spækprøver med kendte skatolindhold til hvert anlæg. Prøverne skal analyseres straks efter modtagel­sen, og analyseresultatet indsendes samme dag til Analysekon­trollen.

3.3.2 Såfremt et slagteri får resultater, der ligger uden for de fastsatte tolerancer, fremsendes omgående et nyt sæt ringteststandarder. Ligger resultatet af disse udenfor tolerancerne gennemfører Analysekontrollen et kontrolbesøg på slagteriet.

3.3.3 Ved kontrolbesøget bedømmer kontrollanten følgende arbejds­rutiner og analyser:

 1. Reagensfremstilling.
 2. Indkøring om morgenen.
 3. Medbragte standarder.
 4. Ugyldige/mistede prøver er omanalyseret, alter­nativt at grisen er mærket i overensstemmelse med reglerne anført i pkt. 26.
 5. Reaktioner på standarder/kontrolparametre.
 6. Analysefunktionernes indstillinger.
 7. Udstyrets funktioner:
 8. Homogenisering:
 9. Fangsikkerhed.
 10. Homogenatets udseende (dokumenteres på foto).
 11. Filtrering:
 12. Filtertid ens for de to filtre.
 13. Vand inde i filtrene efter vask.
 14. Køling:
 15. Måling af homogennattemperatur.
 16. Vand på kølefingre efter vask.
 17. Whirlimixning:
 18. Iagttage doseringer og afpipettering.
 19. Logbogen gennemgås.

3.3.4 Eventuelle uregelmæssigheder påtales/diskuteres med labora­toriepersonalet.

3.3.5 Der udarbejdes en standardrapport over besøget. Rapporten skal så vidt muligt ud­arbejdes i skemaform og underskrives på stedet af kontrollanten og operatøren på laboratoriet. Kopi af rapporten sendes til slagteriet og Klassificeringskontrollen.

4.0 Rapportering til Klassificeringskontrollen

4.1 Såfremt analysekontrollen ved "fjernkontrollen" eller "ved ringtesten­" konstaterer uregelmæssigheder, der øver ind­flydelse på resultaterne af hangrise-analyseudstyrets funk­tion, skal dette rapporteres til Klassificeringskontrollen.