Regler for vægtkorrektionssystem ved gennemløbstider under 45 minutter

Baggrund

1. Det er konstateret, at gennemløbstiden øver indflydelse på vægten af svin og søer/orner.

2. Blandt slagterierne varierer gennemløbstiden fra 24 - 45 minutter for svin og 24 - 45 minutter for søer, hvilket indebærer, at i øvrigt ens svin / søer afhængig af gennemløbstiden kan indvejes med forskelle i størrelsesorden 0 - 300 g.

3. Med henblik på at sikre producenter ens afregningsvægt, uanset hvortil de leverer, er opstillet nedenstående vægtkorrektionssystem.

 

Vægtkorrektionssystem - definitioner og regler

4. Gennemløbstiden: Ved gennemløbstiden forstås den tid, det tager et svin/so/orne at passere fra stikning til indvejningsvægten.

5. Afhængig af gennemløbstiden foretages følgende vægtkorrektion i følgende gennem­løbstidsintervaller:

 

Gennemløbstidsinterval

(X = gennemløbstid )

Vægtkorrektion for svin

Vægtkorrektion for søer/orner

X < 26 min

-0,30 kg

(-0,40 kg)1

26 min ≤ X < 30 min

-0,20 kg

-0,30 kg

30 min ≤ X < 36 min

-0,10 kg

-0.20 kg

36 min ≤ X ≤ 45 min

0,00 kg

0,00 kg

      1 Såfremt det bliver aktuelt at anvende denne korrektion, vil størrelsen forinden anvendelsen blive bekræftet ved en undersøgelse.

 

6. På slagterier, hvor datasystemerne gør det muligt, beregnes en eventuel vægtkorrektion for den enkelte slagtekrop på basis af den faktiske gennemløbstid, hvor gennemløbstiden til og med første registrering i slagteriets datasystem, indgår som en  konstant fastlagt ved normal belastning af eventuelle akkumuleringer.

7. På slagterier, hvor datasystemerne ikke giver mulighed for automatisk registrering af gennemløbstider, baseres en eventuel vægtkorrektion på gennemløbstider registreret af Klassificeringskontrollen. 

8. Vægtkorrektionen samt efterfølgende ændringer af denne gennemføres af slagteriet efter Klassificeringskontrollens skriftlige anvisninger.

9. På slagterier, der foretager vægtkorrektion, skal der for det enkelte svin/so/orne foretages en registrering af såvel den indvejede vægt uden korrektion som den indvejede vægt med korrektion.

10. Den indvejede vægt med korrektion skal anvendes som afregningsvægt.

11. Såfremt et slagteri, der har fået meddelt en given vægtkorrektion, efterfølgende ønsker at foretage ændringer i slagtehastigheden, eller i andre forhold af betydning for gennemløbstiden, skal slagteriet forinden skriftligt meddele dette til Klassificeringskontrollen.

12. I det tilfælde Klassificeringskontrollen konstaterer, at gennemløbstiden er øget udover det interval, der ligger til grund for den vægtkorrektion, slagteriet benytter i afregningen, kan dette blive betragtet som en overtrædelse af det foreliggende regelsæt.