Baggrund

1. Det er konstateret, at gennemløbstiden øver indflydelse på vægten af svin og søer/orner.

 

2. Blandt slagterierne varierer gennemløbstiden fra 24 - 45 minutter for svin og 24 - 45 minutter for søer, hvilket indebærer, at i øvrigt ens svin / søer afhængig af gennemløbstiden kan indvejes med forskelle i størrelsesorden 0 - 300 g.

 

3. Med henblik på at sikre producenter ens afregningsvægt, uanset hvortil de leverer, er opstillet nedenstående vægtkorrektionssystem.

 

Vægtkorrektionssystem - definitioner og regler

4. Gennemløbstiden: Ved gennemløbstiden forstås den tid, det tager et svin/so/orne at passere fra stikning til indvejningsvægten (uden efterkontrol) i en situation, hvor evt. akkumulerin­ger er belastet normalt.

 

5. En evt. vægtkorrektion skal baseres på en gennemløbstid, der er registreret af Klassificerings­kontrollen.

 

6. Afhængig af gennemløbstiden foretages følgende vægtkorrektion i følgende gennem­løbstidsintervaller:

 

Gennemløbstidsinterval

Vægtkorrektion for svin

Vægtkorrektion for søer/orner

( X = gennemløbstid )

 

 

 X < 26 min

-0,30 kg

(-0,40 kg) 1

26 min ≤ X < 30 min

-0,20 kg

-0,30 kg

30 min ≤ X < 36 min

-0,10 kg

-0.20 kg

36 min ≤ X ≤ 45 min

0,00 kg

0,00 kg

 

    1 Såfremt det bliver aktuelt at anvende denne korrektion, vil størrelsen forinden anvendelsen blive bekræftet ved en undersøgelse.

 

7. Klassificeringskontrollen meddeler skriftligt det enkelte slagteri, hvilken vægtkorrektion der må gennemføres.

 

8. Vægtkorrektionen samt efterfølgende ændringer af denne gennemføres af slagteriet efter Klassificeringskontrollens skriftlige anvisninger.

 

9. På slagterier, der foretager vægtkorrektion, skal der for det enkelte svin/so/orne foretages en registrering af såvel den indvejede vægt uden korrektion som den indvejede vægt med korrektion.

 

10. Den indvejede vægt med korrektion skal anvendes som afregningsvægt.

 

 

 

11. Såfremt et slagteri, der har fået meddelt en given vægtkorrektion, efterfølgende ønsker at foretage ændringer i slagtehastigheden, eller i andre forhold af betydning for gennemløbstiden, skal slagteriet forinden skriftligt meddele dette til Klassificeringskontrollen.

 

12. I det tilfælde Klassificeringskontrollen konstaterer, at gennemløbstiden er øget udover det interval, der ligger til grund for den vægtkorrektion, slagteriet benytter i afregningen, kan dette blive betragtet som en overtrædelse af det foreliggende regelsæt.