Indmeldelsesblanket til Brancheordningen

Bilag 1

Indmeldelsesblanket til Brancheordning for kvalitetsegenskaber m.v. med relation til afregning af svin og søer

Navn og adresse på slagteri

Ovenstående slagteri tilmelder sig ”Brancheordning for kvalitetsegenskaber m.v. med relation til afregning af svin og søer” (herefter benævnt ordningen).

Slagteriet er indforstået med

  • At følge de regler, der til hver en tid er fastsat i ordningen
  • At efterkomme de sanktioner, som slagteriet evt. måtte blive pålagt

Slagteriet er opmærksomt på

  • At slagteriet kan offentliggøre, at det er tilmeldt ordningen
  • At slagteriet kan offentliggøre de regler, som er fastlagt i ordningen (det er her slagteriets ansvar at sikre, at det der offentliggøres, er gældende regler)
  • At slagteriet alene kan offentliggøre oplysninger, som fremkommer ifm. ordningen, såfremt disse oplysninger enten alene vedrører slagteriet selv, eller det direkte er oplyst af ordningens administrator Klassificeringskontrollen, at oplysningerne kan offentliggøres
  • At slagteriet kan stille forslag til Brancheudvalget om ændring af regler, om oprettelse af nye regler og om ophævelse af regler
  • At slagteriet kan anke Klassificeringskontrollens afgørelser med relation til slagteriet til Brancheudvalget
  • At slagteriet kan udtræde af ordningen med en uges skriftlig varsel til Klassificeringskontrollen

Slagteriet vil som minimum modtage følgende Informationer fra Klassificeringskontrollen

  • Nye regler eller ændring af bestående regler herunder ophør af regler vil som udgangspunkt blive meddelt slagteriet med et varsel på minimum 1 måned (og altid minimum 14 dage) før ikrafttrædelsen.
  • I den udstrækning at Brancheudvalget beslutter, at Klassificeringskontrollen skal offentliggøre andre informationer end hvilke slagterier, der er tilmeldt ordningen, og de regler der er gældende i ordningen, vil Klassificeringskontrollen informere slagteriet herom minimum 1 måned før, offentliggørelsen påbegyndes.

Underskrift

 

_________________________

Dato Slagteriets underskrift

 

 

_________________________

Dato Administrators underskrift