Administration af Brancheordningen

Indmeldelse/udmeldelse af ordning

Slagterier, der i gennemsnit slagter mere end 500 svin og/eller mere end 100 søer per uge, og som har adresse i Danmark, kan tilmelde sig brancheordningen. Slagterier, der slagter mindre end 500 svin om uge, og som har ansøgt om og er blevet godkendt af Klassificeringsudvalget til at deltage i klassificeringsordningen, kan ligeledes tilmelde sig brancheordningen. Ved tilmelding underskriver det enkelte slagteri en indmeldelsesblanket, hvorved slagteriet forpligter sig til at følge de regler, der er fastlagt af brancheudvalget og at efterkomme de sanktioner, der måtte blive pålagt ved overtrædelse af reglerne. Af indmeldelsesblanketten fremgår endvidere de rettigheder jf. afsnit 2.5 det enkelte slagteri har i forbindelse med at være tilmeldt ordningen samt de informationer, som slagteriet har krav på at modtage. Et slagteriselskab, der ejer flere slagterier, kan forestå indmeldelsen på vegne af de slagterier, som selskabet ejer. Se Indmeldelsesblanketten.

Et slagteri kan udtræde af ordningen med en uges skriftlig varsel til chefinspektøren ved Klassificeringskontrollen.

Brancheudvalget for afregningsforhold for svin

Øverste organ for ordningen er Brancheudvalget for afregningsforhold for svin (herefter benævnt Brancheudvalget). Brancheudvalget består af de 7 medlemmer, der til en hver tid er medlem af det af Landbrugsstyrelsen nedsatte Klassificeringsudvalg for Svin, Kvæg og Får i henhold til Bekendtgørelse om vejning, klassificering og indberetning af markedspriser for slagtekroppe af svin, kvæg og får, og hvor medlemmerne er udpeget af Landbrugsstyrelsen efter indstilling af Danske Svineslagterier og Danske Slagtermestre.

Brancheudvalgets kommissorium og forretningsorden er beskrevet i et selvstændigt afsnit.  Det bemærkes, at udvalgets beslutningsprocedure og behandling af sanktioner bl.a. fremgår af udvalgets forretningsorden.

Alle ændringer af brancheordningen besluttes af Brancheudvalget. Ændringer i ordningen meddeles af brancheordningens administrator skriftligt til de deltagende slagterier, som udgangspunkt minimum 1 måned før de træder i kraft. I særlige tilfælde kan ændringer dog besluttes af Brancheudvalget til ikrafttrædelse 14 dage efter, at de er offentliggjort overfor de tilmeldte slagterier.

Daglig administrator og tilsynsmyndighed

Klassificeringskontrollen, som er kontrolenheden under Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får, er tilsynsmyndighed med hensyn til brancheordningen. Chefinspektøren ved Klassificeringskontrollen er endvidere daglig administrator af ordningen.

Al henvendelse vedrørende ordningen sker til:

Klassificeringskontrollen
Att. Chefinspektør Hardy Christensen
Axeltorv 3, 5 sal
1609 København V.
Telefon: 33 39 43 60 / 30 59 26 56
Fax: 33 93 66 50

E-mail harc@lf.dk

Klassificeringskontrollen gennemfører uanmeldt tilsynsbesøg på slagterier tilmeldt brancheordningen. Et tilsynsbesøg kan i visse tilfælde ske - hvis muligt - ved opkobling til relevante systemer på slagterierne.

Klassificeringskontrollen kan mundtligt påtale overfor et slagteri, at mindre uregelmæssigheder i forhold til slagteriets overholdelse af reglerne skal ophøre.

Klassificeringskontrollens chefinspektør kan skriftligt påtale overfor et slagteri, at uregelmæssigheder i forhold til slagteriets overholdelse af reglerne skal ophøre. Chefinspektøren informerer Brancheudvalget på udvalgets næste ordinære møde om, at han har tildelt et slagteri en skriftlig påtale, og hvilken effekt dette har haft på slagteriets overholdelse af reglerne.

Såfremt Klassificeringskontrollen konstaterer et forhold på et slagteri, som kontrollen opfatter som en klar overtrædelse af reglerne, vil dette forhold skriftligt blive forelagt slagteriet. Slagteriet vil inden for 10 dage have mulighed for at kommentere på Klassificeringskontrollens skriftlige henvendelse. Klassificeringskontrollens brev til slagteriet samt slagteriets eventuelle svar herpå forelægges Brancheudvalget og behandles på udvalgets førstkommende møde i overensstemmelse med udvalgets forretningsorden.

Klassificeringskontrollen kan i den løbende administration af ordningen beslutte, at der i forbindelse med konstaterede fejl og uregelmæssigheder (dvs. forhold som ikke nødvendigvis er omfattet af en overtrædelsessag), skal ske en efterregulering til berørte leverandører.

Klassificeringskontrollens afgørelser i forbindelse med den løbende administration af ordningen kan ankes til brancheudvalget.

Regler

Slagterier, der er tilmeldt ordningen, skal følge alle regler, der indgår i ordningen. Det enkelte slagteri kan dog ansøge Brancheudvalget om tilladelse til at være fritaget fra at overholde bestemte regler eller regelsæt. Ansøgningen fremsendes til Klassificeringskontrollen, som forelægger sagen for Brancheudvalget, og meddeler resultatet af Brancheudvalgets afgørelse til slagteriet.

Ændring af regler (herunder ophævelse af regler) samt oprettelse af nye regler besluttes af Brancheudvalget jf. punkt 2.2. Slagterier, der er tilmeldt ordningen, kan stille forslag om ændring og ophævelse af regler samt oprettelse af nye regler.

Eventuelle ansøgninger om fritagelse for overholdelse af regler eller forslag til ændring af regler (herunder forslag til nye regler) behandles på det førstkommende møde i Brancheudvalget, efter ansøgningen/forslaget er stillet, og slagteriet modtager svar på resultatet af den behandling, ansøgningen/forslaget har fået, inden for to uger efter det afholdte møde.

Rettigheder for deltagende slagterier

Slagterier, der er tilmeldt ordningen, må offentliggøre, at de er medlem af ordningen. Endvidere må det foreliggende dokument ”Brancheordning for kvalitetsegenskaber m.v. med relation til afregning af svin og søer” offentliggøres. Såfremt det enkelte slagteri vælger, at offentliggøre dette dokument, er slagteriet dog selv ansvarlig for, at det dokument, der offentliggøres, er den gældende version.

I den udstrækning Klassificeringskontrollen udsender informationer af en hver art til slagterier, der er omfattet af ordningen, må det enkelte slagteri (herunder slagteriselskab) alene offentliggøre de informationer, som vedrører det enkelte slagteri (slagteriselskab). En undtagelse herfra er, såfremt Klassificeringskontrollen har oplyst, at informationen kan offentliggøres i sin helhed.

I den udstrækning Klassificeringskontrollen offentliggør informationer (f.eks. på en hjemmeside) om brancheordningen til andre end de deltagende slagterier, må det enkelte slagteri i deres information henvise til denne information. Ønsker slagteriet selv at offentliggøre denne information skal det ske med kildehenvisning.

Offentliggørelse af forhold vedrørende brancheordningen

I regi af Klassificeringskontrollen offentliggøres hvilke slagterier, der har tilsluttet sig brancheordningen, og hvilke regler ordningen omfatter.

Brancheudvalget kan beslutte, at andre forhold i forbindelse med ordningen skal offentliggøres. I tilfælde heraf vil de deltagende slagterier blive informeret skriftligt herom, minimum 1 måned før offentliggørelsen påbegyndes.

Finansiering

De udgifter, der er forbundet med administrationen af ordningen (herunder tilsynet med reglerne) søges finansieret af Svineafgiftsfonden enten via budgettet for Klassificeringsudvalget for Svin, kvæg og Får eller som en selvstændig bevilling. De evt. udgifter, der måtte være forbundet med det enkelte slagteris overholdelsen af reglerne, betales af det enkelte slagteri.

Bøder, der måtte blive opkrævet i forbindelse med overtrædelse af brancheordningen, anvendes til finansiering af ordningen.

Ikrafttrædelse

Brancheordningen trådte i kraft den 29. juni 2009. Seneste opdateret version af Brancheordningen er gældende fra 13. april 2018